Креативно писане в съвременната класна стая

Автор Мария Николова | Издадено в Алманах на Втора АнглиЙска Гимназия "Томас Джеферсън", София, 2017 г.

Image 04

Резюме: Настоящата статия третира един модел за творческо ангажиране на свободното време на учениците и възможността им да изявят своите способности чрез креативно писане на английски език включваща групи ученици от 9 до 12 клас.

Посочва необходимостта от формиране на междуезикова и междукултурна комуникативна компетентност на учениците в съвременния свят и условия. Набляга на необходимостта от създаване на позитивна атмосфера, която подтиква към усъвершенстване и разчупва тривиалното преподаване на английски език в класната стая.

Представя подход за овладяване на различни техники при писането на различни творчески литературни форми, който се фокусира върху навици и стратегии конструиращи добро писане във всеки жанр на английски език. Тези навици и стратегии дават възможност на учениците-млади писатели да генерират много писане и да стигнат до реализация на личностния си потенциал.

~~~

Преподаването на английски език в английска езикова гимназия има своите традиции, които успешно се реализират и днес. Успеваемостта на учениците само по учебна програма в съвременните условия се оказва недостатъчна за някои ученици с по-изявени способности. Налага се да се търсят нови форми на преподаване и да се разчупи тривиалното. Необходимо е да се извади индивидуалността на ученика и да му се даде възможност да изяви своите способности. Това импулсира преподавателите по английски език да внедрят иновативна форма на обучение, която да стимулира творческото мислене на учениците, респективно креативното писане.

Креативното писане на английски език мотивира учиниците да усъвършенстват своите знания и умения ефективно. Това налага учителят непрекъснато да търси конструктивен, иновативен и интерактивен подход в процеса на преподаване.

Преподаването на креативно писане помага да се развият редица ключови умения в учениците, които намират реално приложение в съвременния ни свят, като:

• яснота на мисълта и изказа,
• критично и аналитично мислене,
• работа в екип,
• отдаване и получаване на обратна информация,
• творческо решаване на проблеми.

За трета година в училище се провеждат часове по Креативно писане на английски език с ученици с изявени способности като извънкласна форма на дейност. Като начало идеята за създаване на такава клубна форма на дейност се прие ентусиазирано от 50 ученика от различна възрастова група между 9 и 12 клас. Като краен продукт учениците издват книжка със собствените си художествени творби. На следващата година групата ученици желаещи да изявят своя креативен потенциал намаля на половина. Така идеята за креативно писане на английски език има своите „за“ и „против“ за такава форма на дейност на училищно ниво. Явно загрижени за по-ниското ниво на владеене на английски език, учениците се чувстват пресирани и притеснени в самото начало. Това се дължи на 5 годишното обучение в училище, което се характеризира със рутинно заучаване на определен учебен материал и подход центриран върху даден учебник. Това е съвсем обяснимо. За българските ученици английския език не е матерен, а втори чужд език. В англоговорящите страни, като Великобритания, САЩ и Австралия, преподаването на креативно писане цели да се насърчават учениците към по-добър изказ при писане и да усъвършенстват съществуващите си умения, както и да стимулират повече четенето на книги.

„Ако искате да станете писател, преди всичко трябва да правите две неща: да четете много и да пишете много. Няма начин да ги заобиколите, поне аз не знам такъв. Няма преки пътища.“ (Стивън Кинг – „За писането: Мемоари на занаята“)

Учителят преподаващ креативно писане на английски език е изправен пред трудна задача, тъй като работата му става разнородна. Преди всичко, учителят трябва да помогне на учениците

• да обогатят английския си език по отношение на лексика и синтаксис,
• да сведе до минимум влиянието на българския словоред при изказа на английски,
• да прояви иновативност като ги накара да мислят и да се изразяват по един освободен от затворената и стандартизирана рамка на учебниците по английски език в редовните им часове,
• да съхрани интереса на учениците при изявата на креативността им.
Настоящата статия има за цел:
• да анализира потенциала на обучение по креативно писане на английски език,
• да представи ползата от прилането му в училище,
• да определи ценността на креативно написания текст по отношение на личностното развитие на ученика-млад творец.

Часовете по креативно писане се провеждаха като дистанционно обучение с присъствени срещи в училище в определени часове (Blended learning). Този вид форма на обучение дава възможност да се обърне индивидуално внимание на всеки ученик. Електронната комуникация днес улеснява поднасянето на инструкционен контекст. Всеки отделен сътворен от даден ученик текст има своя собствена и неповторима характеристика. Така се получава една ефективана комбинация от методи на преподаване и стилове на учене и прилагането им в интерактивно смислена учебна среда. Използването на тази форма на обучение ми помогна да се справя с различното ниво на владеене на английски език, тъй като групата се състоеше от ученици от 9 до 12 клас.

Учебните срещи в класната стая бяха иструктажни, организационни, дискусионни, и ориентировъчни. Добрата работа в екип определи общото название на крайния продукт – издаването на сборник с разкази написани от младите творци с определена жанрова насоченост, а именно фентъзи. Добре известно е, че фентъзи литературата е сравнително ново явление, което определено се харесва на младото поколение днес. Така се роди и заглавието на сборника „Царствата на Фентъзи“ (The Realms of Fantasy”).

Основен акцент в обучението бе:

1. Да се обърне внимание на езиковата компетентност

Като млади творци-писатели те трябва да владеят английки език така сякаш моделират восъчна фигура, която да може иновативно да се преработва в различни генерични форми.

„Първо: за да пишеш добре, трябва да владееш основите (словесно богатство, граматика, стилистика) и да снабдиш третото ниво на сандъчето си с правилните инструменти. Второ: лошият писател не може да се превърне в талантлив, нито добрият — във велик, но с упорита работа, всеотдайност и навременна помощ е напълно възможно от талантливия писател да излезе добър.“ (Стивън Кинг – „За писането: Мемоари на занаята“)

За целта използах на интерактивната бяла дъска една симулационна игра комбинирана с Power Point презентация.

• Първи етап - стъпка по стъпка демонстрирах отделни късове от лицето на човешка фигура – първо уста, нос, за да решат дали въображаемия герой ще бъде мъж или жена; след това очи, чело и т.н. докато се появи образа на женска фигура. През това време, разделени на групи учениците определяха многообразие от съществителни и прилагателни на английски език. Приложих и не безизвестната техника при обучението на английски език „брейнсторминг“(Brainstorming). Тази техника е полезна за генериране на нови идеи и за повишаване на творческото мислене.

• Вторият етап беше образът на едно куче, което държеше малка топка в лапите си. Постепенно от легнало положение кучето се изправяше и придвижваше. Отново разделени на групи учениците определяха многообразие от съществителни, прилагателни и глаголи. Идейността на това упражнение е да се придаде действие на статичната форма в разказа с многообразие от глаголи и глагони изрази.

• Третата част бе да се постави кучето герой в определена заобикаляща го среда, която беше показана на съответния слайд. Този фон всеки ученик трябваше да опише художествено с подходящи изразни средства в един абзац.

• Четвърти етап от тази игра бе да се разработи сюжетна линия свързана с героинята и кучето.

Това е нагледен пример, за това как може един разказ да стане картинен, почти да се визуализира. Един много труден момент при писането на художествен текст. С пестеливо и точно подбрани думи и идиоматични изрази да се пресъздаде една колоритна картина, която почти се визуализира. Добър пример за това е Чарлз Дикенс в романа „Приключенията на Оливър Туист“, където се редуват колоритни, пълни с живот епизоди.

За да се научат да пишат творчески добре, учениците трябва да четат истински добри автори.

„А над тях — всъщност почти над всички нас — се извисяват личности като Шекспир, Фокнър, Йейтс, Шоу и Юдора Уелти. Те са гении, родени по някаква божествена прищявка, чиято дарба надхвърля възможностите ни да я разберем, камо ли да я достигнем... Те са интелектуалната версия на супермоделите, които случайно са се родили с подходящите скули и с гърдите си, отговарящи на духа на времето.“ (Стивън Кинг – „За писането: Мемоари на занаята“)

Този метод може успешно да се прилага и в редовните часове по английски език, като се използват и други варианти съобразени с идейното съдържание на преподавания материал. Оказва се ефективен за развитието на творческите способности на учениците с изучаване на чужд език. Така може са се разнообрази учебното съдържание и часът да стане по-привлекателен. Определено се засилва интересът на учениците, стимулира се мисълта, насочва се цялото им внимание към дейността в час.

2. Техники и практики за създаване на творчески литературни форми - лирика, разказ, новела, роман, театрална пиеса и киносценарий


Теоретично учениците се запознаха на английски език със структурите на основните литературни форми - лирика, разказ, новела, роман, театрална пиеса и киносценарий.

След общо обсъждане и дискусия практически се разбраха да разработят разкази придържащи се към жанра на фентъзи литературата.
Първоначално, всеки трябваше да създаде и представи кратко описание на своя главен герой или героиня. Разработваха разказите си съгласно план по таблицата представена по-долу:

Учениците постепенно сътвориха своите разкази на английски език. Работиха упорито и целеустремено. Обмисляха, проучваха, преработваха и редактираха написаните текстове. В класната стая се обсъждаха развитието на персонажите, сюжета и структурата, темите на всеки разказ и неговия език, онова, което прави една творба интересна, и онова, което я обезличава. В края на дискусията, избираха и гласуваха три разказа за първо, второ и трето място като най-добри според вижданията на учениците млади писатели. Това създаваше позитивна атмосфера и ги подтикваше към усъвершенстване.

3. Художествено оформление и издаване на сборника

Определени ученици с изявен художествен талант се запознаха с всеки отделен разказ написан от младите писатели и направиха илюстрации към съответния разказ изразяващи основната идея на дадената история.

С виждане, с интересен асоциативно-символен поглед, с разнообразен подход, подчинен на рационалното интерпретиране учениците илюстратори проявиха истински талант при изготвянето на всяка илюстрация. Някои от илюстрациите приличаха на комикси сполучливо предстваящи съдържанието на разказа.

***

Обучението по креативно писане допринася за изпълнението на основни задачи на съвременното образование:

• преподаването става по-проблемно ориентирано;
• по-широко се използва рефлексивен подход в обучението (анализ, синтез на идеи);
• стимулира способността на учениците да формулират своите собствени мисли, да изразяват точно гледната си точка и да произвеждат свои собствени текстове;
• засилсва се степента на автономност на учениците;
• преосмисля се традиционната роля на учителя и ученика в класната стая.

Обучението в създаване на писмен текст не се изчерпва само с писане на съчинения. Използване на техниките на креативното писане интензифицира процеса на обучение по английски език, а именно:

• креативното писане е насочено към реализация на личностния потенциал на ученика в процеса на изучаване на езика. При това, няма субект-обектни отношения на учител и ученици (както в традиционната система клас-урок), а субект-субектни взаимоотношения с доминираща консултативно-координираща функция на учителя;

• креативното писане изисква владеене на комуникативни компетентнции, при условие на личностно-действен подход в процеса на изучане на английски език. При това този действен компонент се реализира двустранно. От една страна, се съблюдава връзката между теория и практика, т.е. учениците създават конкретен продукт (текстов), като използват определени научни знания, собствен опит и осъзнават ролята им при решаване на различни проблеми, което води до развитие на креативните им способности. От друга страна, в процеса на писане активизират мисловната си дейност.

Комуникативно-когнитивната потребност на учениците при личностно-ориентираното обучение става вътрешен мотив за усъвършенстване на английски език. По този начин езикът започва да изпълнява основната си функция - формиране и формулиране на мисли.
Преподаването на креативното писане английски, като личностно-действен подход, до голяма степен способства за формиране на междуезикова/междукултурна комуникативна компетентност на учениците.

 

Библиография:
Michael Dean Clark, Creative Writing in the Digital Age
Mike Sharples, How We Write: Writing as Creative Design
Stephen King, On Writing: A Memoir of the Craft
Graeme Harper, Creative Writing Guidebook
Paul Dawson, Creative Writing and the New Humanities

 

 

Мария Николова - старши учител по английски език
Всички права запазени - © Мария Николова, 2017 г.